Högskolan för lärande och kommunikation, Avd. för språk och kommunikation

Information om forskarskolan CuEEd-LL

Forskarskolans övergripande syfte är att stärka svensk lärarutbildning genom att utveckla kulturellt möjliggörande undervisning där språk och litteratur är i fokus. Lärare i alla stadier och alla ämnen behöver god kompetens inom språk och litteratur för att utveckla kommunikativa praktiker som inkluderar heterogena grupper, med andra ord alla skolelever. Forskarskolan är förankrad i forskningsfält som Southern Multilingualism and DiversitiesCulturally Responsive Pedagogy, och Decoloniality. Inom dessa ramverk ses språk och litteratur som förmedlare och skapare av kultur och kulturell förståelse. Med utgångspunkt i dessa fält undersöker CuEEd-LL hur språkliga och litterära aktiviteter kan verka kulturellt möjliggörande så att elever och lärare ges möjlighet att förstå komplexa och varierade kulturella sammanhang och kunna delta i dem på ett självklart sätt. 

Språk är en central aspekt i kommunikation genom olika modaliteter: läsa, skriva, teckna, se, lyssna, tala, mm. Litteratur förstås i sin tur som estetiska uttryck i olika genrer och medier, vilka ger röst åt mänskliga erfarenheter och känslor. Enligt styrdokument ska praktiserande språklärare anamma en helhetssyn på språk och litteratur. Genom doktorandprojekten i CuEEd-LL utforskas hur både språk och litteratur kan stödja kulturell förståelse, literacy-förmågor och värdegrund i dagens digitaliserade svenska skola. Olika skolstadier och ämnen kan stå i fokus för doktorandprojekten, som ska knyta an till hur språk och litteratur används i meningsskapande, kommunikation och identitetspositioneringar. Forskarskolan ska stödja likvärdig utbildning med hög kvalitet och deltagande i en globaliserad och digitaliserad värld. Vi uppmuntrar sökande med intresse för språk och litteratur från olika ämnen med relevans för lärarutbildningen.

CuEEd-LL är en tvärdisciplinär nationella forskarskola och innefattar flera ämnesdiscipliner med relevans för språk och litteratur. Doktoranden antas i ett av följande forskarutbildningsämnen: 

 • Pedagogik med inriktning mot språk och litteratur (JU)  
 • Språk- och litteraturdidaktik (MAU) 
 • Svenska som andraspråk (GU) 
 • Litteraturvetenskap (GU) 
 • Engelska (SU) 
 • Tvåspråkighet (SU)  

Nedan följer exempel på områden som kan utforskas i anknytning till CuEEd-LL:s tematik: 

 • Bruket av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Kulturens roll i förhållande till språk och litteratur inom olika lärarutbildningar
 • Möjligheter och utmaningar i användningen av språk och litteratur i undervisning och i lärarutbildningen
 • Flerspråkighet, literacy och litteratur i tvärkulturella sammanhang – historiska och nutida perspektiv
 • Läsningens och skrivandets villkor för barn i olika åldrar och vuxna
 • Digitala processers påverkan på kommunikation, kultur och mångfald inom olika utbildningsfält 

I CuEEd-LL inkluderas doktoranderna i en dynamisk, flerspråkig och internationell forskningsmiljö med etablerade forskare från fem kontinenter. Utbildningen innefattar flera internat med internationella gäster och en studieresa till Sydafrika.  

Medverkande lärosäten samarbetar i följande obligatoriska kursutbud i CuEEd-LL: 

 1. Culturally Empowering Education for a Global 21stCentury: Research and Practice (5 credits) 
 2. Decolonizing and Southern Theories: Implications for Swedish Education (7.5 credits)
 3. Rethinking Methodology in Language and Literature Educational Research (7.5 credits)
 4. Ethical Research Design for a Postdigital and Globalized Era (7.5 credits)
 5. Guiding and Mentoring Practitioner Research (2.5 credits)

CuEEd-LL leds av HLK:s forskningsmiljö CCD - Communication, Culture, and Diversity. CCD:s aktiviteter blir en naturlig del av din doktorandtid och ger dig möjlighet till ansvarsuppdrag som främjar din forskarkarriär och stödjer din pedagogiska kompetensutveckling. I CCD finns forskningsrepresentanter för olika fält inom språk, flerspråkighet, litteratur, mångfald och medier.

Tjänsterna kommer att höra till avdelningen för språk, estetiska ämnenas didaktik och litteratur (SEL) som bedriver undervisning inom ämnena svenska, svenska som andraspråk, engelska, estetiska ämnen och litteratur. Undervisningen genomförs främst i olika lärarprogram, fristående kurser och uppdragsutbildningar.

Information och arbetsuppgifter

Den huvudsakliga arbetsuppgiften som doktorand är att ägna sig åt forskarstudier. I detta ingår att i enlighet med en individuell studieplan författa en doktorsavhandling i ovan nämnda forskarskola på svenska eller engelska och att fullfölja föreskrivna doktorandkurser.

Som doktorand förväntas du vara fysiskt närvarande på arbetsplatsen, interagera aktivt i och bidra till forskarutbildningsmiljön genom exempelvis deltagande vid doktorand- och forskarseminarier, deltagande i gemensamma aktiviteter, liksom till undervisningen genom aktivt deltagande i exempelvis kurslagsmöten och ämnets kollegium.

Doktoranderna ska bidra till det fokusområde som formulerats av forskarskolan, och forskningen ska ha en praktiknära ansats.

Doktorandtjänsten omfattar totalt fyra års forskarstudier på heltid med start 2022-02-01. I arbetsuppgifterna ingår 20%, undervisning i lärarutbildningen. Doktorandtjänsten förlängs då i förhållande till undervisningen.

Anställningen är reglerad i enlighet med avtal om tidsbegränsad anställning av doktorander.

Kvalifikationer

För att anses behörig för tjänsten skall du ha avlagt examen på avancerad nivå, fullgjort kursfordringar om minst 240 hp, varav minst 60 hp på avancerad nivå, eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat motsvarade kunskaper. Du har också fullgjort 90 hp i pedagogik eller motsvarande med relevans för forskarskolans inriktning.

Det är en fördel om du har lärarexamen och/eller yrkeserfarenhet från grund- eller gymnasieskola eller vuxenutbildning. Erfarenhet av forskningsanknutna aktiviteter, till exempel datainsamling, analysförfarande samt rapport- och artikelskrivning ses som meriterande.

Du har god förmåga att tillämpa ett reflekterande och analytiskt förhållningsätt i arbetet.

I bedömningen kommer personlig lämplighet för tjänsten väga tungt. Vi ser att du som söker har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och gärna tar egna initiativ. För att antas till forskarutbildningen krävs sådana kunskaper i svenska och engelska som behövs för att tillgodogöra sig obligatoriska kursmoment samt aktivt delta i seminarier och liknande. Saknar du kunskaper i svenska förväntas du lära dig språket under doktorandstudierna. Avhandlingen får författas på svenska eller engelska. Vid behov erbjuder högskolan introduktionskurser i svenska. Sökanden med ytterligare språkkunskaper är meriterande. Har du kunskaper i något av de nordiska språken utöver svenska är detta positivt.

Ansökans forskningsskiss kommer att bedömas utifrån vetenskaplig kvalitet och i vilken mån det föreslagna forskningsprojektet ligger i linje med forskarskolans tematik.

Ansökan

Välkommen med din ansökan senast 15 oktober 2021

Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska.

Bilagor föredras i PDF format och skall innehålla följande dokument:      

 • personligt brev
 • cv om max två sidor
 • två referenser med kontaktuppgifter och relation till referenten.
 • vidimerade intyg och examensbevis
 • vetenskapliga publikationer
 • en forskningsskiss om max fem sidor som ska innehålla problemformulering/ar, teoretiska och metodologiska utgångspunkter, en preliminär tidsplan för genomförandet av forskningsarbetet och en tydlig anknytning till CuEEd-LL's tematik. Planen bedöms med avseende på originalitet, vetenskaplig relevans och genomförbarhet

Jönköping University arbetar för jämställdhet och mångfald, och välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter.Anställningsform Visstidsanställning längre än 6 månader
Anställningens omfattning Heltid
Tillträde 2022-02-01
Löneform Månadslön
Antal lediga befattningar 3
Sysselsättningsgrad 100%
Ort Jönköping
Län Jönköpings län
Land Sverige
Referensnummer 2021/3559-211
Kontakt
 • Sangeeta Bagga-Gupta, sangeeta.bagga-gupta@ju.se
 • Ylva Lindberg, ylva.lindberg@ju.se
Facklig företrädare
 • Thomas Axelsson, ST, +46 36-10 1076
 • Kristina Wennefors, Lärarförbundet, 036-550 24 21
 • Mikael Gustafsson, Saco-S, +46 36-10 1178
Publicerat 2021-09-06
Sista ansökningsdag 2021-10-15

Tillbaka till lediga jobb